ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารการบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต