แผนพัฒนาท้องถิ่น
       แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
       – ข่าวกิจกรรม
       – ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ
       คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
       – แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
       แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การปฏิบัติงาน&การให้บริการ
       – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
       – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
       ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
      – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       –
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      – การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       –
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
      – ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
      – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
      – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
      – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
      – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสิรมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
      – ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      – การขับเคลื่อนจริยธรรม
      – การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การบริหารการเงินการคลัง
      – รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565
      – โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
อื่นๆ
      – งบทดลอง
      – ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
      – รายรับ/รายจ่าย
      – สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อ