บริการรับส่งผู้สูงอายุ

 บริการรับส่งผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 

จากบ้านไปโรงพยาบาล (ไป-กลับ)