สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อ

สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เทศบาลเมืองจันทบุรี สัญญาเลขที่ 46/2566

สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภา …

สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เทศบาลเมืองจันทบุรี สัญญาเลขที่ 46/2566 Read More »