สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อ/สัญญาก่อสร้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 387/2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง)

สัญญาเลขที่ 387/2567

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 381/2567 (โครงการปรับปรุงประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ (Flap Gate) พร้อมก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.กันดิน ณ สถานีสูบน้ำเสียคลองขุด)

สัญญาเลขที่ 381/2567

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 370/2567 (โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.สายซอยเทศบาลพัฒนา 1 ซ.แยกชุมชนที่ 14)

สัญญาเลขที่ 370/2567

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 396/2567 (โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ 1 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)))

สัญญาเลขที่ 369/2567