สัญญาจ้าง/สัญญาซื้อ

สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เทศบาลเมืองจันทบุรี สัญญาเลขที่ 46/2566

สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภา …

สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เทศบาลเมืองจันทบุรี สัญญาเลขที่ 46/2566 Read More »

สัญญาจ้างทำความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) สัญญาเลขที่ 52/2566

สัญญาจ้างทำความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) สัญญาเลขที่ 52/2 …

สัญญาจ้างทำความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) สัญญาเลขที่ 52/2566 Read More »