รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน Read More »

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 Read More »

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนและบัตร

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนและบัตร Read More »

รายงานสรุปความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

img876img877

รายงานสรุปความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 Read More »