รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เรื่อง รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2567

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจฯ

เรื่อง รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2566

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจฯ

เรื่อง รายงานสรุปกล่องรับแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (สำนักคลัง)

เรื่อง รายงานสรุปกล่องรับแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน