รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562