ประกาศจัดซื้อ/จ้าง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์ เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ราย นายโชคชัย นิลถึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ถนน ทางเท้า

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์ เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ราย นายโชคชัย นิลถึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ราย นายเกล้า เทียนใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ขยะมูลฝอย

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ราย นายเกล้า เทียนใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81-4062 จันทบุรี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขนะมูลฝ่อย (แบบปิคอัพ)

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81-4062 จันทบุรี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 7 หมายเลขทะเบียน 80-8492 จันทบุรี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขนะมูลฝ่อย เบอร์ 7

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 7 หมายเลขทะเบียน 80-8492 จันทบุรี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 4 รายการ

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »