คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกาศเทศบาลฯ ประกาศการใช้คู่มือปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง  ประกาศการให้ใช้คู่มือ …

ประกาศเทศบาลฯ ประกาศการใช้คู่มือปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

คูืมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักคลัง)

ผลงาน 3 การให้ยืมพัสดุ  สัญญายืมพัสดุ  ผลงาน 2 ใช้ปัจจุ …

คูืมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักคลัง) Read More »