หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o27-เอกสารแนบสายงานวิทยาศาสตร์