หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ปี พ.ศ. 2566

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหล …

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ปี พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

การเลื่อนระดับสายงานวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2561

การเลื่อนระดับ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2558

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการ

เอกสารแนบสายงานวิทยาศาสตร์

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »