การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

รายงานการสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ประจำปีงบประ

รายงานการสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี Read More »

คำสั่ง เรื่อง ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พ้นจากตำแหน่ง

คำสั่ง เรื่อง ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พ้นจากตำแหน่ง Read More »

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Read More »