ข่าวขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น ๆ

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ …

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน Read More »

ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัคร …

ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร Read More »

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลซึ้ง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลของเทศบาลตำบลท่าซึ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่อง ขายทอดตลาด ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 247 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาด เทศบาลตำบลมะขาม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย