ข่าวขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น ๆ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือก (เท …

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ Read More »

การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (เทศบาลเมืองตราด)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผ …

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (เทศบาลเมืองตราด) Read More »

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายผู้บ …

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More »

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

ใบสมัครการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สต …

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 Read More »