การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566

การรายงานผลการเปิดโอกาสโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานผลการเปิดโอกาสโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนในการดำ […]

การรายงานผลการเปิดโอกาสโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) Read More »

การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ

การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) Read More »

รายงานการเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1)

ร.ร.ท.1

รายงานการเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1) Read More »

การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองช่างสุขาภิบาล)

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเ

การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองช่างสุขาภิบาล) Read More »

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจัน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แยกตังเอ็ง

#ประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แ

ประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แยกตังเอ็ง Read More »