”Big Cleaning Week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ”Big Cleaning Week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี