Big Cleaning Day ชุมชนย่อยที่ 10

                                             ข่าวฉบับที่ 173/๒๕61
วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕61
จังหวัดจันทบุรี และเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดโครงการ Big Cleaning Day ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม
วันนี้ เวลา 08.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตละกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โครงการ Big Cleaning Day นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง คณะครู นักเรียน กปชต.จบ. กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพเรือที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม
ด้วยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม เพื่อรณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนน ฟุตบาท และจัดเตรียมกระถางพันธุ์ไม้ จำนวน 310 ต้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมข้างทางทั้งสองข้างเพื่อให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือถนนสวย และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะจังหวัดจันทบุรี เพื่อทำให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน สะอาด มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
โดยเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้แบ่งสายการรณรงค์ทำความสะอาดให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดกันอย่างทั่วถึง 3 สาย สายที่ 1 คือถนนหน้า สทร.4 ถึงหน้าหมู่บ้านมั่นคง สายที่ 2 คลองน้ำใส ถึงโรงฆ่าสัตว์ สายที่ 3 แยกนาฏศิลป์ถึงแยกโรงฆ่าสัตว์ สำหรับในอนาคตพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลเมืองจันทบุรี จะผลักดันให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬาและส่งเสริมอาชีพให้เกิดการค้าขาย ในชุมชนสร้างสินค้าของชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

            อังสุมาลิน กลิ่นระรื่น พิมพ์ / ธานินทร์ มนัทยา ภาพ / ปวิชญา บุญรินทร์ ตรวจ