22 เมษายน 2021

เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่อปพร. เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี
ด้วยจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดช่วงเวลาในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งได้กำหนดแผนบูรณาการเป็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้ง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานงาน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำ ตักเตือนให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร (เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย พกใบขับขี่ติดตัวเสมอ และขับขี่ไม่เร็ว) พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลความเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุทางจราจร จัดเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกกู้ชีพกู้ภัย รถกู้ภัยอเนกประสงค์ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบครัน พร้อมรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเป็นพิเศษประจำอยู่ และจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจประจำที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และด่านชุมชน หากเกิดเหตุต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โทรแจ้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0 3931 1333 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาต่อมา ณ สถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเวลาการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 พร้อมเน้นย้ำพนักงานขับรถโดยสาร และประชาชนที่มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของกรมการขนส่งทางบกโดยเข้มงวด เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากเคหะสถานทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหรือในพื้นที่เสี่ยง หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดบ่อย ๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
เรื่องต่อไป

ประชุมคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองจันทบุรี (ศปก.ทม.จบ)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น