23 พฤศจิกายน 2020

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรี เมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี แห่งที่ 1 (ถนนขวาง) โดยมีนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เดิมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรีแห่งนี้ ก่อสร้างและเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยใช้ชื่อว่าสุขศาลา ต่อมา มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัย และเปลี่ยนอีกครั้งเป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรีถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นบริการที่เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2548 ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทรุดโทรม และปิดให้บริการ ในปี พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ได้มีนโยบายปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของสาธารณสุข ได้สะดวกรวดเร็ว โดยเน้นการรักษาพยาบาลเป็นหลัก ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตร 30 บาท) ที่ลงทะเบียนในเขตเทศบาลสามารถรับบริการได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือด ทำแผล ฉีดยา บริการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และมีคลินิกแพทย์แผนไทย ซึ่งจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี มาตรวจรักษา (ทุกวันพุธ) สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนทั้งนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี สามารถมารับบริการด้านสุขภาพอนามัยได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองจันทบุรี แห่งที่ 1 (ถนนขวาง) โทรศัพท์ 0 3931 1005 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องต่อไป

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการทำบัตรประชาชนเด็ก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปล ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563