กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันนี้ เวลา 10.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ณ ลานออกกำลังกายชุมชนย่อยที่ 1
เนื่องด้วยในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย และปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะ วัชพืชในแม่น้ำจันทบุรี และเดินขบวนประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีค่า ให้กับประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อให้เป็นแม่น้ำที่สวยงาม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย