ลงพื้นที่พบปะ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรม ร่วมกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น.
    นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่พบปะ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรม ร่วมกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)
เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ แก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ช่วยลดอาการซึมเศร้า สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรม ร้องเพลง/รำวง , ออกกำลังกาย , ความรู้ด้านสุขภาพ และจับรางวัล
สำหรับกิจกรรมครั้งถัดไป วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)