ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเมตต 1 ชุมชนที่ 7 (วัดป่าคลองกุ้ง)

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเมตต 1 ชุมชนที่ 7 (วัดป่าคลองกุ้ง)

เพื่อให้โครงการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด