สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ธ.ค. 62