วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 🇹🇭
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมในกันทำมือแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม ว ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี