ให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แก้ไข ครั้งที่ 5/2561