ให้บริการสวอปเชิงรุก Covid-19 กลุ่มผู้ค้า เปลี่ยนบัตรคล้องคอ