โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

 

 

 

 

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด