23 กรกฎาคม 2020

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ โดยมีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาล คณะอสม.เจ้าหน้าที่จากหน่วยเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม เทพพิชัย ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้ง พ.จ.อ.สมชาย กลิ่นแจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมโครงการดังกล่าว
โดยทั้ง 8 หน่วยงานของเทศบาลฯ ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำความสะอาด และพัฒนาบ้านเมือง ในชุมชนที่ 7 , 8 และ 11 พร้อมทั้ง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายในชุมชน จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ในบริเวณบ้านและรอบ ๆ บ้านของตนเอง อย่าให้ยุงเกิด อย่าให้ยุงกัด ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองจันทบุรี
 
เรื่องต่อไป

แก้ไขปัญหาขยะล้นถัง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ชุมชนย่อยที่ 8 นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันท ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การจัดระเบียบท่องเที่ยวฯ