โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “จังหวัดสะอาด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “จังหวัดสะอาด”โดยมีนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาล นางสุจิตรา ศรีนาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หน่วยงานราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ