โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน ผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ พนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย เพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ในการนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อทำกิจกรรมกำจัดวัชพืช รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม