26 กันยายน 2019

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรฯ ประจำปี 2562

วันนี้ เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 มีนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เรื่องต่อไป

โครงการครจมะเร็งเต้านม ตามโครงการพระราชดำริ

วันที่ 18 กันยายน 2562เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรว ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รับเกียรติบัต ... Read more