โครงการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)

โครงการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)