โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต มีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี    นายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนการงาน คณะอสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและเด็ก ร่วมโครงการ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง