โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
       นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่นำสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล และงานป้องกันฯ บูรณาการความร่วมมือ รวมพลังพัฒนาพื้นที่ตลอดคลองน้ำใส ร่วมกับคณะทำงาน โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส
โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ทหาร ตำรวจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองน้ำใส ทั้งบนบก และทางน้ำ
โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่รกชันข้างลำคลอง เพื่อป้องกัน แก้ปัญหาน้ำรอการระบาย น้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ริมคลองน้ำใส ฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี และนำลูกบอลจุลินทรีย์ EM Ball ปรับค่าความสะอาดของน้ำ ณ บริเวณสะพานวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมแสดงพลังถึงความจงรักภักดี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะมีการพัฒนา ฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะริมคลองน้ำใสให้สวยงาม สะอาดตา มีการปลูกต้นไม้สวยงาม กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นที่พักผ่อน และเปิดช่องทางน้ำให้ไหลสะดวกต่อไป