โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รร.ท 1

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 โดยมีนางปุณณภา สุทธิสาคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมโครงการ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนมาโดยตลอดให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการปลูกฝังค่านิยม สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่จะเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 73 คน
ทั้งนี้ นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ชนะเลิศการประกวดการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนได้เหมาะสม ในชั้นเรียนระดับต่าง ๆ จำนวน 7 คน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป