5 กันยายน 2019

โครงการคัดแยกขยะ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการคัดแยกขยะ โดยมีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร   รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

เรื่องก่อนหน้า

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว สิงหาคม 2562