โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#พิธีมอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัด
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
      นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานพิธีมอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัด ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวัชรเกียรติ์ ธีรการุณวงศ์ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรม รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขฯ และประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)
โดยผลการดำเนินกิจกรรมตรวจคัดกรองสายตา ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นสายตาโดยจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้สูงอายุ พบว่า
1. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสาตา หรือการมองเห็นไม่ชัด จากการสำรวจคัดกรองเบื้องต้นโดย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีจำนวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองสายตาฯ เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 480 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ไม่มา จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 5.89 แบ่งเป็น
2.1 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา และได้รับการแก้ไขปัญหาสายตา โดยการตัดประกอบแว่นสายตา จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65 ได้แก่
2.1.1 ปัญหาสายตาสั้น / ยาว จำนวน 16 คน ร้อยละ 3.14
2.1.2 ปัญหาสายตาผสม สั้น ยาว เอียง จำนวน 176 คน ร้อยละ 34.51
2.2 ผู้สูงอายุที่มีค่าสายตาปกติ จำนวน 91 คน ร้อยละ 17.84
2.3 ผู้สูงอายุที่จะต้องพบแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำ และรักษาอย่างถูกวิธี จำนวน 137 คน ร้อยละ 26.86 และสำนักสาธารณสุขฯ จะดำเนินการประสานโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อทำการส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไป
3. ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมฯ แต่ไม่รับการตรวจเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 11.77


Leave a Comment