โครงการครจมะเร็งเต้านม ตามโครงการพระราชดำริ

วันที่ 18 กันยายน 2562เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และคณะกรรมการชุมชน ร่วมโครงการอบรมตรวจมะเร็งเต้านม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  ณ กศน.ตำบลวัดใหม่ วัดโบสถ์เมืองและตามชุมชนต่างๆ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี