แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี

ดาวน์โหลด zip –> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/5ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ผ.02ทับ1)

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/5ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ผ.02ทับ1)/ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/5ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ผ.02ทับ1)/ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.เทศบาลดำเนินการเอง (ผ.02)

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.เทศบาลดำเนินการเอง (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารการจัดการ.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.เทศบาลดำเนินการเอง (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมฯ.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.เทศบาลดำเนินการเอง (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.เทศบาลดำเนินการเอง (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.เทศบาลดำเนินการเอง (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.เทศบาลดำเนินการเอง (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/2.อุดหนุนหน่วยงานอื่น (ผ.02)

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/2.อุดหนุนหน่วยงานอื่น (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมฯ.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/2.อุดหนุนหน่วยงานอื่น (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/2.อุดหนุนหน่วยงานอื่น (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/9.เงินบำรุงศูนย์ฯ

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/9.เงินบำรุงศูนย์ฯ/เงินบำรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/4.โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ (ผ.02)

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/4.โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/4.โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคม.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/4.โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/8.สถานธนานุบาล

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/8.สถานธนานุบาล/บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03).xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/6.บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/6.บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)/บัญชีครุภัณฑ์.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/3.นโยบายรัฐบาล (ผ.02)

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/3.นโยบายรัฐบาล (ผ.02)/ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์.xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/7.สถานีขนส่ง

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/7.สถานีขนส่ง/บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03).xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/7.สถานีขนส่ง/ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารการจัดการ (ผ.02).xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/7.สถานีขนส่ง/ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ผ.02).xls

./รายละเอียดโครงการพัฒนา (61-65)/1.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01).xls

./ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.doc

./ส่วนที่ 2 ข้อ2.8ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม.doc

./ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ.xls

./ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล.doc

./ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.doc