30 มีนาคม 2021

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เรื่องต่อไป

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เรื่องก่อนหน้า

ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนา ... Read more