แผนดำเนินงาน ปี 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

1.ส่วนที่ 1(1-2)

2.ส่วนที่ 2.1 บัญชีโครงการเทศบาลเมืองจันทบุรี(3-10)

1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา(11-26)

2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(27-29)

3.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ(30-32)

4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์(33-43)

5.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ(44-47)

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ(48-70)

3.ส่วนที่ 2.2 บัญชีโครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่น(71-73)

1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา(74)

2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(75)

4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์(76-77)

4.ส่วนที่ 2.3 บัญชีโครงการไม่ใช้งบประมาณ(78-79)

5.ส่วนที่ 2.4 บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ(87-90)

6.ส่วนที่ 2.5 บัญชีโครงการหน่วยงานอื่น(99-106)

รายการสรุปโครงการทั้งหมดตามแผนฯ