แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. (ต.ค.-ธ.ค.63)