แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

นายกฯ ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

#ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย #แผนการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน #สถานที่กำจัดมูลฝอยแบ ... Read more