แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี