แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี