แจกน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5,000 ชิ้น ให้ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง ทั้ง 8 หน่วยงาน คณะ อสม. และ คณะ อถล. ร่วมกิจกรรม ณ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี

เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5,000 ชิ้น ให้ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน ใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

หากประชาชนที่ต้องการ สามารถนำขวดน้ำมารับน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมได้ ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3932 1096 ในวันและเวลาราชการ และเทศบาลฯ แจ้งเตือนประชาชน ให้นำน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวจัดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยงของท่าน และห้ามดื่มโดยเด็ดขาด