เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อบจ.จันทบุรี)

เรื่อง รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น