เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ จังหวัดจันทบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ จบ.