เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

Leave a Comment