เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการปชส.การตรวจสอบประวัติฯ

Leave a Comment