เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

แบบเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 

Leave a Comment