เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินและชำระภาษีฯ

Leave a Comment